_MG_2346Fotózás CH 2018.02.10..jpg

Christina Nyereményjáték Szabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat

2021. március 1.

 

Facebook „Christina Tavaszváró” nyereményjáték szabályzat

 

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Studio 2000 Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 125. (a továbbiakban: „Szervező”)

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, alkalmazottai, illetve a céggel egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:
2021.03.01. 18:00 órától 2021.03.15. 10:00-ig.

 

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a Christina Studio Facebook oldalán (https://www.facebook.com/christinastudiobudapest) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.03.01-én a oldalon posztolt Posztlink adott releváns válaszadás (ismerős meghívása) a poszt alatti kommentben, illetve az említett Facebook oldalak követése.

 

A nyeremény sorsolására 2021. 03.15-én 13:00-kor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 3 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

A nyertes Játékos nevét a Christina Studio oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását. Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre..
 

A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet személyesen a Christina Studioban (1052 Budapest, Semmelweis utca 8.). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
 

A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

 

5. A nyeremény

1 db Christina Studio köntös kerül sorsolásra.

 

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik. A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: sarosikrisztina@gmail.com

 

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Studio 2000.Kft.
Elérhetősége: 1026 Budapest, Pasaréti út 125., e-mail: sarosikrisztina@gmail.com

 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

 

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

 

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

 

 

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk. 

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.

 

Budapest, 2021. Március 1.

Studio 2000 Kft.
Szervező